Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ
Nhân sự
Chăm sóc
Giáo dục
Bản tin
Thư viện ảnh
Tài liệu tham khảo
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Cô Nhung

Điện thoại: 0905.147.732
Nhân sự

Nhân sự Trường Mầm non Thực hành năm học 2018 - 2019

mnth
Lý Thụy Huyền Nhung
Chức vụ    : Hiệu trưởng
Email        : lynhung70@yahoo.com.vn
                   lhnhung@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0905 147 732
mnth
Lê Thị Ngọc Tuyết
Chức vụ    : Phó hiệu trưởng
Email        : lengoctuyetmnth1964@gmail.com
Điện thoại : 0905 264 370
mnth
Dương Nguyễn Hà My
Chức vụ    : Phó hiệu trưởng
Email        : duongmycrqb@gmail.com
                    dnhmy@sptwnt.edu.vn
Điện thoại: 0905 099 998
mnth
Phí Thị The
Chức vụ   : Giáo viên – Khối trưởng
Email       : ptthe@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0933 731 355
mnth
Lê Thị Na
Chức vụ    : Giáo viên – Khối trưởng
Email       : ltna@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0963 210 262
mnth
Ngô Thị Thanh
Chức vụ   : Giáo viên – Khối trưởng
Email       : ntthanh@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0933 455 780
mnth
Nguyễn Thị Bích Hường
Chức vụ   : Giáo viên – Tổ trưởng CĐ
Email      : ntbhuong@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0993 606 090
mnth
Nguyễn Thị Mộng Cầm
Chức vụ    : Giáo viên – Bí thư chi đoàn
Email       : ntmcam@sptwnt.edu.vn
Điện thoại :0932 499 318
mnth
Võ Thị Ngân Hà
Chức vụ    : Kế toán – TT hành chính
Email       : vtnha@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0905 757 485
mnth
Nguyễn Thị Gấm
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : ntgam@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0968 186 799
mnth
Lê Thị Cảnh
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : ltcanh@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0984 874 899
mnth
Phạm Thị Hồng Thắm
Chức vụ     : Giáo viên
Email        : pththam@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 01659 160 548
mnth
Phan Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ     : Giáo viên
Email        : ptmhanh@sptwnt.edu.vn
Điện thoại :01689 938 439
mnth
Đào Thị Phương Hòa
Chức vụ     : Giáo viên
Email        : dtphoa@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 01213 662 570
mnth
Phạm Thị Lâm Hương
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : ptlhuong@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0974 156 793
mnth
Ngô Vũ Mỹ Liên
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : nvmlien@sptwnt.edu.vn
Điện thoại :0974 372 000
mnth
Phạm Thị Hiên
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : pthien@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 01667 422 341
mnth
Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ     : Giáo viên
Email        : nthue@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 01644 679 001
mnth
Nguyễn Huỳnh Kim Oanh
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : nhkoanh@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 01654 659 879
mnth
Mai Thị Hạnh
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : mthanh@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0944 267 871
mnth
Hoàng Thị Toan
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : httoan@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0976658319
mnth
Lâm Thị Vui
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : ltvui@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 01699 799 474
mnth
Nguyễn Thị Thu Phương
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : nttphuong@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0965 926 690
mnth
Phạm Thị Thu Dân
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : pttdan@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0974 706 20%
mnth
Phạm Thị Thúy Kiều
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : pttkieu@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0903 466 393
mnth
Trần Mai Hoa
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : tranmaihoa0297@gmail.com
mnth
Bùi Thị Thùy Mỵ
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : bttmy@sptwnt.edu.vn
Điện thoại: 01654633862
mnth
Lê Mộng Trúc
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : mongtruc.cdsptwnt@gmail.com
Điện thoại : 01693125929
mnth
Trịnh Thị Sang
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : ttsang@sptwnt.edu.vn
mnth
Trần Thị Việt Thủy
Chức vụ   : Thủ quỹ - Thủ kho – Văn Thư
Email       : ttvthuy@sptwnt.edu.vn
Điện thoại : 0906 409 303
mnth
Trần Tiến
Chức vụ   : Y tế
Email       : trantien19962017@gmail.com
Điện thoại : 01656 255 781
mnth
Phạm Thị Bích Điền
Chức vụ   : Cấp dưỡng
Điện thoại :0986 502 894
mnth
Nguyễn Thị Minh
Chức vụ   : Cấp dưỡng – Nhóm trưởng
Điện thoại : 0905 453 283
mnth
Phan Thị Tuyết Mai
Chức vụ   : Cấp dưỡng
Điện thoại :01627 272 206
mnth
Phạm Thu Hà
Chức vụ   : Cấp dưỡng
Điện thoại : 01666 161 887
mnth
Nguyễn Thị Sâm
Chức vụ   : Cấp dưỡng
Điện thoại : 01223 485 268
mnth
Trần Thị Mộng Huyền
Chức vụ    : Cấp dưỡng
Điện thoại : 0905 557 361
mnth
Vũ Văn Phú
Chức vụ   : Bảo vệ
Điện thoại : 01667 121 692
mnth
Hồ văn Hà
Chức vụ   : Bảo vệ
Điện thoại : 0903 520 579